Algemene Voorwaarden - Bieke Noels Fotografie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (Vanaf 01-01-2020)

 

Bieke Noels Fotografie

Schansstraat 48,  3582 Koersel

BE 0838.810.270

 

De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Wanneer u een fotoshoot reserveert bij Bieke Noels Fotografie of wanneer u gebruik maakt van de diensten van Bieke Noels Fotografie in welke zin dan ook,  erkent u uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren.

 

 

  I.   Auteursrechten

a.     Een fotoreportage van Bieke Noels Fotografie wordt beschouwd als een artistiek werk.  Het is daarbij onderhevig aan auteursrechten.

b.     Het auteursrecht van de foto’s ligt ten allen tijden bij Bieke Noels Fotografie.  De foto’s blijven ook steeds intellectueel eigendom van de fotograaf. 

c.     De klant geeft Bieke Noels Fotografie de toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zowel commerciële als promotionele doeleinden op internet (vb. website,  blog,  facebook,  instagram,  pinterest, …) en in drukwerk (vb. zaakkaartjes,  flyers,  cadeaubonnen,  prijslijsten,  demo-albums, …)  De klant ontvangt hiervoor geen enkele vergoeding.

d.     Indien u  niet wil dat de gemaakte foto’s gebruikt worden voor promotionele doeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient u dit vóór de reservering per email kenbaar te maken. In overleg zullen we de mogelijkheden bekijken voor een reportage.

e.     Het is absoluut niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel foto’s in lage resolutie voor webgebruik als foto’s in hoge resolutie) op het internet te plaatsen in een andere bewerking of uitsnede dan dat deze is aangeleverd door Bieke Noels Fotografie. Dit wil zeggen dat het niet is toegestaan om vb. filters of een eigen bewerkingen toe te passen op mijn foto’s.

f.     Wanneer u,  als klant,  bestanden in hoge resolutie heeft aangekocht,  heeft u het recht tot reproductie hiervan voor eigen gebruik.  Bieke Noels Fotografie kan echter nooit verantwoordelijk gesteld worden voor kleurafwerkingen of andere problemen als foto’s of fotoproducten werden afgedrukt bij derde partijen.

g.     Het is niet toegestaan om aangekochte bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken.  Het is ook niet toegestaan deze foto’s te publiceren in gedrukte media.  Indien u dit toch doet,  zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

h.     Aangekochte digitale bestanden worden steevast in JPEG formaat afgeleverd.  RAW bestanden worden nooit geleverd/verkocht.

i.      Indien u foto’s online plaatst bent u verplicht Bieke Noels Fotografie hierbij te vermelden.

j.     Het ontwerp van grafisch werk (lay-out fotoboek, kaarten e.d.) moet steeds betaald worden, ook als het werk niet gedrukt wordt. De bestanden van dit werk worden niet vrijgegeven, grafisch werk gemaakt door Bieke Noels Fotografie kan enkel via ons gedrukt worden.

 

II.   Prijsopgaven, prijzen en betalingen

a.     De prijzen worden altijd uitgedrukt in euro’s.

b.     Een fotosessie wordt betaald in twee delen. Bij boeking betaal je een niet te retourneren voorschot. De datum is pas gereserveerd na betaling van het voorschot. Bij annulatie van de sessie kan dit voorschot éénmalig gebruikt worden voor een herboeking.  Het voorschot wordt in geen geval terugbetaald.

c.     Na betaling van het voorschot dient het resterende bedrag betaald te zijn voor aanvang van de fotoshoot.  Dit kan door overschrijving of contant voor aanvang van de fotoshoot.

d.     Nabestellingen kunnen enkel worden gedaan via het online programma en/of mail. De aankoop is bindend. Bij aankoop verbindt de klant zich tot de aankoop van aangeduide artikelen. De bestelling zal pas worden klaargemaakt na betaling van het volledige bedrag.

e.     Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur contant betaalbaar. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal de verkoper de klant in gebreke stellen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen een passende termijn. Betaalt de klant niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige verdere ingebrekestelling nodig is, verhoogd met een jaarlijkse intrest van 10%en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 25 euro en een maximum vna 75 euro.

f.     Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de verkoper het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

g.     Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 10 werkdagen.

h.     De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

i.      Bij verlies van foto’s en/of bij achteraf bijbestellen van foto’s terwijl de termijn voorbij is, zal Bieke Noels Fotografie een administratiekost aanrekenen van 35 euro om in het archief te zoeken naar de gevraagde foto’s.

 

III.   Annuleringsvoorwaarden

a.     Annuleren kan alleen schriftelijk of via e-mail.

b.     Annuleren van een fotoshoot na definitieve reservering is alleen toegestaan met een geldige reden.  Het betaalde voorschot kan echter nooit terugbetaald worden.  Indien u annuleert met een geldige reden,  kan het voorschot éénmalig gebruikt worden voor een herboeking. Als geldige redenen voor het annuleren van een reportage wordt verstaan:  ziekte, overlijden van bijvoorbeeld naaste familieleden, e.d.

c.     Bieke Noels Fotografie is gerechtigd een fotoshoot of reportage met een geldige reden (vb. ziekte van de fotograaf,  stergeval in de familie, … ) te annuleren.

d.     Een fotoreportage vindt altijd plaats op de afgesproken datum en tijdstip. Ben je te laat voor je fotoshoot dan heeft dat gevolgen voor de fotoreportage, namelijk:

·     Indien u minder dan 15 minuten te laat bent,  zal de tijd die we later starten van de totaaltijd van de shoot af gaan.

·     Indien u meer dan een 15 minuten te laat bent,  zal de shoot geannuleerd worden zonder teruggave van de betaalde opnamekosten.

 

IV.   Cadeaubonnen

a.     Cadeaubonnen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

b.     Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.

c.     Cadeaubonnen kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

d.     Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de cadeaubon.

e.     Fotoreportages die voortvloeien uit een ontvangen cadeaubon, zijn ook onderhevig aan de Algemene Voorwaarden van Bieke Noels Fotografie.

f.     Reportages vinden plaats op basis van beschikbaarheid in de agenda. Neem daarom tijdig contact op om een datum te plannen.

 

  V.   Algemeen

a.     Bieke Noels Fotografie kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of immateriële schade tijdens een fotosessie.

b.     Bieke Noels Fotografie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal als deze het gevolg zijn van onvoorziene omstandigheden die buiten de verantwoordelijkheid van de fotograaf vallen.  Denk hierbij aan kinderen die niet willen meewerken,  instructies van de fotograaf die niet opgevolgd worden,  weersomstandigheden, enz … .

c.     Het is niet toegestaan om tijdens een fotosessie foto’s of filmpjes te maken met eigen telefoon of camera of ander opnameapparatuur.

d.     Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie.  Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf.  De foto’s die de selectie niet haalden kunnen onder geen beding verkregen worden.

e.     Bieke Noels Fotografie levert de foto’s met de standaard bewerking conform het portfolio op deze website. Voor eventuele aanvullende bewerkingsverzoeken die niet binnen de standaard bewerking vallen wordt een aanvullende uurprijs gerekend van € 75,00 per uur exclusief BTW.

f.     Bieke Noels Fotografie zal nooit RAW bestanden en/of onbewerkte bestanden afleveren. 

g.     Bieke Noels Fotografie bewaart de bestanden die bewerkt werden na een fotosessie voor minstens 6 maanden.  Hierna worden de bestanden volledig verwijderd en kunnen deze dus niet meer opgevraagd worden.

h.     In de prijs van een fotoreportage is een gallerij met alle foto’s in klein formaat inbegrepen. Deze foto’s zijn beschermd met een watermerk en mogen enkel in die staat hergebruikt worden. Indien ze online gebruikt worden op vb. sociale media, mag het watermerk er onder geen beding afgesneden worden. 

i.      Online gallerijen met watermerk blijven 3 weken zichtbaar en worden nadien in het archief opgeslagen. 

j.     Gezien de aard van het product is het niet mogelijk om digitale bestanden na levering te ruilen en/of retourneren.

k.     Bieke Noels Fotografie is niet verantwoordelijk voor kleurafwerkingen of andere problemen als foto’s of fotoproducten werden afgedrukt bij derde partijen.

l.      Bieke Noels Fotografie is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij levering.

m.    De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis,  geen resultaatsverbintenis.

n.     Bieke Noels Fotografie aanvaardt geen enkele aanpsrakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt.

o.     Bieke Noels Fotografie behoudt zicht het recht de informatie op deze website ten allen tijde te wijzigen,  aan te passen of te verbeteren.

p.     Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie vermeld op deze website.

q.     Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten.
Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het arrondissement Hasselt. 

r.     Bieke Noels Fotografie is ten allen tijden gerechtigd om de dienstverlening te stoppen wanneer er sprake is van respectloos gedrag en/of agressie.  Ik ga er uiteraard van uit dit nooit te moeten toepassen.

 

 

VI.   Privacy & persoonsgegevens

Bieke Noels Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan anderen. De privacyverklaring van Bieke Noels Fotografie is van toepassing.

Scroll naar boven